ALGEMENE VOORWAARDEN

Art. 1. Tenzij andersluidende, uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen voorwaarden, voorafgaandelijk, opgesteld bij overeenkomst zijn de hierna volgende algemene verkoopsvoorwaarden steeds van toepassing bij AQUA4U en de medecontractant, besteller of koper verklaart deze te kennen en te aanvaarden.

Art. 2. GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID
In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

Art. 3. Alle offertes en aanbiedingen zijn enkel en alleen informatief en kunnen dan ook niet als bindend beschouwd worden.

Art. 4.Alle goederen reizen volledig en altijd op risico van de koper,mede-contractant of klant,zelf bij francoverzending.

Art.5.Alle klachten dienen toe te komen op de maatschappelijke zetel van aqua4u per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontvangst of levering der prestaties.

Art.6. Alle betalingen dienen te geschieden op de maatschappelijke zetel, zonder korting,contant of op de vervaldag vermeld op de factuur.

Art.7. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag,zal bovendien,als schadevergoeding voor de buitengerechtelijke inningskosten van de schuldvordering (zoals personeelskosten,administratiekosten,beheers- en opvolgingskosten van het dossier, invloed op het financieel beheer,enz) het bedrag van de hoofdsom forfaitair verhoogd worden met 15 % met een minimum van 50 euro , en onverminderd de interestkosten. Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlinteresten en de eventueel invorderbare procedurekosten en is eisbaar van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling(Art. 1147 en 1162 Burgerlijk Wetboek)

Art.8. Rekeningen die niet betaald werden op de gestelde vervaldag,worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling onderworpen aan een nalatigheidsintrest van 1,5 % per maand, te rekenen vanaf de vervaldag.

Art.9. Door het niet- betalen van één van onze facturen op de vervaldag of de gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de verbintenissen door de medecontractant, worden alle schuldvorderingen op dezelfde klant onmiddellijk opeisbaar en kan, naar eigen goeddunken, de uitvoering van lopende contracten opgeschort worden of geheel of gedeeltelijk nietig beschouwd worden.

Art.10. Bij annulering door de cliënt van een bestelling of uitvoeringsovereenkomst zal deze forfaitair bedrag van 30% verschuldigd zijn.

Art.11. Geleverde of in voorkomend geval, nog te leveren goederen blijven eigendom van aqua4u tot hun volledig betaling. Indien door de opdrachtgever uitstel van betaling of concordaat werd aangevraagd of indien deze in staat van faillissement verkeert, of indien naar mening van aqua4u de betalingsgarantie twijfelachtig zou zijn is AQUA4U gerechtigd de levering ervan in te houden, waarbij de overeenkomst geacht wordt van rechtswege ontbonden te zijn, onverminderd de eisbaarheid van de in deze voorwaarden gestipuleerde schadevergoedingen en intresten.

Art.12. Leverings-en uitvoeringstermijnen gelden steeds als benaderend en verbinden de vennootschap niet.
Te late leveringen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding. In geval van overmacht kan AQUA4U opteren de gesloten tussenkomst op te schorten of zelfs te annuleren. Leveringen van goederen of diensten door derden, zelfs mits onze overeenkomst, vallen buiten onze aansprakelijkheid

Art.13. Het aanvaarden van wissels en andere betalingsdocumenten zal nooit als schuldvernieuwing beschouwd worden. Bank- en verdisconteringskosten zijn ten laste van de medecontractant.

Art.14. Waarborg: op alle geleverde toestellen 2 jaar na factuurdatum, omvattende enkel constructiefouten of gebreken. De waarborg beperkt zich tot het vervangen van de stukken die gebreken vertonen indien deze in ons werkhuis bezorgd worden.De verantwoordelijkheid van aqua4u kan geenszins ingeroepen worden wat betreft de elektrische of mechanische aansluiting van deze toestellen. De verantwoordelijkheid van aqua4u beperkt zich in elk geval tot de waarde van de geleverde toestellen.De eventuele nodige en vereiste naarding en veiligheid zal altijd de verantwoordelijkhied zijn van de medecontractant. Elektrische weerstanden en motoren,verplaatsingskosten en arbeidsloon zijn nooit gewaarborgd.

Art.15. Prijs verhoging: indien na het tot stand komen der overeenkomst prijsverhoging plaatsvindt welke de overheid of andere bevoegde organen aan de verkoper voorschrijven of berekenen,zal de verkoper gerechtigd zijn de overeengekomen verkoopprijs naar verhouding hoger te bereiken.